(Tiếng Việt) NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NHẬT KHÔNG ?